Algemene voorwaarden RBZ Rioolbeheer B.V.


DEFINITIES

Indien in dit document de hiernavolgende termen, in meervoud of enkelvoud, worden gebruikt, dan dienen daar onder te worden verstaan:
RBZ: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBZ Rioolbeheer B.V., statutair gevestigd te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, aan de Hogenakkerweg 4 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67211380
Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of ieder andere partij die met RBZ een overeenkomst aangaat of aan wenst te gaan ten einde van RBZ diensten af te nemen in de hoedanigheid van klant of opdrachtgever.
Partijen: RBZ en Klant gezamenlijk
Voorwaarden: Het onderhavige document, welke de algemene voorwaarden van RBZ behelst.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen RBZ en Klant tot de verrichting van de door RBZ te leveren dienst en de door Klant te betalen overeengekomen compensatie.
Diensten: De diensten welke RBZ aan de Klant levert, zoals, maar niet beperkt tot: het leggen of onderhouden van rioleringen, buizen en pijpleidingen en de aanleg en het onderhoud van bronbemaling.
Meer- en Minderwerk: De omstandigheid waarin door de Klant meer of minder werk wordt verlangd van RBZ dan middels de Overeenkomst is afgesproken of de omstandigheid dat het uitvoeren van de Diensten meer of minder werk vereist dan Partijen vooraf hebben beraamd.
 

Artikel 1 – Algemene toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes of andersoortige verbintenissen welke RBZ aangaat met de Klant of een andersoortige doch daarmee gelijk te stellen wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover RBZ ten behoeve van de levering van zaken derden inschakelt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. RBZ en de Klant zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen, welke in de geest van de intentie van de vernietigde of nietige bepaling zal worden opgesteld.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden of voorwaardelijke aanvaarding zijdens Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien voornoemde voorwaarden van Klant wel door RBZ van toepassing wordt verklaard, dan geldt dit slechts voor de enkele Overeenkomst waarvoor dit het geval is en heeft dit geen werking op verleden of toekomstige Overeenkomsten.
4. Indien RBZ niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt houdt dit in geen geval een afstand van (overige of toekomstige) rechten in en is hij niet gehinderd in enige latere vordering ter naleving deze Voorwaarden.
5. RBZ heeft het recht om deze Voorwaarden te herzien, waarbij de meest actuele versie van deze Voorwaarden wordt gepubliceerd op www.rbzrioolbeheer.nl. Indien u geregeld zaken doet met RBZ, adviseert RBZ u om altijd de meest recente versie van deze Voorwaarden te raadplegen.


Artikel 2 – Opdracht en offerte

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2. De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van RBZ van de opdracht aan de Klant, dan wel de mondeling overeenstemming of de aanvang van uitvoering van de Dienst.
3. RBZ behoudt het recht om haar werkzaamheden op te schorten totdat een schriftelijke aanvaarding in haar bezit is gesteld.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is RBZ daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RBZ schriftelijk uitdrukkelijk akkoord gaat met het nieuwe aanbod van Klant.
5. De condities van oude aanbiedingen, Overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Indien – naar het oordeel RBZ – sprake is van Meerwerk zal zij Klant daarvan mondeling op de hoogte stellen en de kosten van dit Meerwerk zo gespecificeerd mogelijk aan Klant weergeven. Voor zover mogelijk – en vereiste spoed dit niet hindert - zal RBZ dit Meerwerk tevens schriftelijk vastleggen en ter handstellen aan Klant. Indien Klant de specificatie van het Meerwerk goedkeurt, danwel zonder protest de schriftelijke specificatie behoudt en RBZ de werkzaamheden laat uitvoeren, verbindt Klant zich tot het voldoen van de uit het Meerwerk voortvloeiende kosten.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RBZ het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, een en ander ter discretie van RBZ. 
8. Op RBZ rust nimmer de verplichting om Klant te compenseren voor gering Minderwerk (< 15%).

 

Artikel 3 – De Overeenkomst

1. RBZ is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de redelijk te verwachten professionaliteit, de huidige stand van de wetenschap, een en ander onder de voorwaarde dat RBZ door Klant tijdig en juist wordt geïnformeerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst inzake al hetgeen dat redelijkerwijs invloed kan hebben op de uitvoering van Overeenkomst.
2. RBZ staat in voor de deugdelijkheid van de door haar gebruikte materialen c.q. de door haar daarmede vervaardigde zaken. RBZ is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot hetgeen aan garantie door de fabrikanten van het door RBZ gebruikte materiaal wordt verleend.
3. Klant is gehouden om RBZ tijdig alle gegevens, ontheffingen, toegang en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien door omstandigheden buiten schuld van RBZ geplande werkzaamheden/Diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Klant toch de daaraan verbonden kosten aan RBZ verschuldigd, behoudens in het geval de Klant kan aantonen dat er sprake is van overmacht.
5. RBZ behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien en voor zover hij dit nodig of gewenst acht. RBZ komt het recht toe om de inzet van derden – tevens inhoudende derden ingeschakeld door Klant of de Klant zelf - te weigeren.
6. Klant is gehouden tot het voeren overleg met RBZ indien RBZ dit wenselijk acht, zo dikwijls RBZ dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
7. In het geval van een abonnement, service-contract of ieder ander soortige duurovereenkomst, wordt deze met zakelijke klanten voor de periode van 3 jaren gesloten en met consumenten voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8. De Overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door RBZ worden beëindigd, indien:
I. de Klant de verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de nadere Overeenkomst niet nakomt dan wel RBZ een redelijk vermoeden toekomt van toekomstige niet-nakoming.
II. de Klant (met opzet) een onjuiste voorstelling van zaken aan RBZ heeft gegeven.
III. de Klant is overleden.
IV. de Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
V. op het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel de Klant op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de
verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
9. Redelijk oponthoud of vertraging van de werkzaamheden doet RBZ niet in verzuim treden en geeft Klant geen recht op enige opschorting van welke verplichting dan ook, ontbinding of vergoeding van schade, tenzij deze door haar opzet of directe schuld is veroorzaakt zonder dat sprake is van overmacht.
10. RBZ is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst RBZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de (betalings-)verplichtingen niet zal nakomen, indien Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar oordeel van RBZ onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van RBZ kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11. Voorts is RBZ bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, danwel deze geheel te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van RBZ kan worden gevergd.
12. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RBZ op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien RBZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die voortvloeien uit de wet en Overeenkomst.


Artikel 4 – Termijnen

1. De termijn van de door RBZ te verrichten werkzaamheden en/of te leveren Diensten vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, zal de termijn aanvangen conform hetgeen overeengekomen.
2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten (bijv. vergunningen) zijn vereist gaat de termijn pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van RBZ zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld c.q. de vergunningen zijn verkregen.
3. Alle door RBZ genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan RBZ bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. RBZ spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. RBZ dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of een gebrek te herstellen.
4. Indien RBZ constateert dat een overeengekomen datum niet kan worden gerealiseerd treedt hij in overleg met de Klant om een nieuwe datum overeen te komen.
5. Indien de Klant constateert dat een overeengekomen datum door hem niet kan worden gerealiseerd dient hij dit tijdig en uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen datum te melden aan RBZ, bij gebreke waarvan Klant het volledige honorarium van het ten behoeve van de dienstverlening op die overeengekomen datum verschuldigde in rekening zal worden gebracht, zonder dat RBZ daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is. 
6. Indien ter zake geen specifieke instructies door Klant zijn aangegeven, wordt de Overeenkomst standaard uitgevoerd op werkdagen tijdens kantooruren. Voor de uitvoering van Diensten tijdens het weekend of op feestdagen kan RBZ een nadere vergoeding bij Klant in rekening brengen naast de reeds overeengekomen prijs, dan wel uitvoering uitstellen tot na deze periode.
7. Overschrijding van de (op)levertijden, korter dan 45 dagen, geeft geen recht op schadevergoeding, kortingen, opschorting, ontbinding of het annulering van de Overeenkomst. Voor overschrijdingen langer dan 45 dagen kan Klant worden gecompenseerd, tenzij deze vertraging voortkomt uit hoofde van overmacht of een andersoortige oorzaak heeft buiten de directe invloed van RBZ.
8. De in lid 7 van dit artikel genoemde termijn is niet van toepassing indien één der Partijen expliciet beroep doet op zijn of haar opschortingsrecht, dan wel sprake is van een andersoortig conflict met betrekking tot de (op)levering. Indien de Klant zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RBZ. Alsdan is de Klant gehouden alle met het oog op de uitvoering door RBZ reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.


Artikel 5 – Betaling

1. Betaling geschiedt middels een contante betaling of een PIN-transactie, dan wel een factuur met een vervaltermijn van 30 dagen met zakelijke klanten, dan wel een factuur met een vervaltermijn van 7 dagen met consumenten. Klant komt onder geen enkel beding enig recht op opschorting, schuldvergelijking of verrekening toe, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst conform artikel 3 lid 8 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 3 lid 8 terstond opeisbaar en verschuldigd.
3. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 en lid 2 genoemde data, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en zal de Klant schriftelijk worden aangemaand voor de schuld, verhoogd met rente a 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door RBZ en/of het door RBZ ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de Klant verschuldigde som met een minimum van € 75,-.
5. Voor zover Opdrachtnemer een Consument is, gelden – in afwijking van lid 5 van dit artikel – de dwingendrechtelijke regels van de Wet Incassokosten en het staffel van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.


Artikel 6 – Reclames en garantie

1. Reclames m.b.t. in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 14 dagen uitvoering waarover Klant reclameert schriftelijk te worden ingediend bij RBZ.
2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij RBZ. Een zodanige reclame schort de betalingstermijn niet op.
3. In geval van een - naar het oordeel van RBZ - terecht uitgebrachte reclame heeft de Klant de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het - afhankelijk van de situatie - kosteloos of tegen een gereduceerd tarief het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
4. De garantie welke RBZ aan Klant verschaft op producten en materialen geleverd door haar leveranciers, is gelijk aan de garantie waarop hij aanspraak kan maken jegens haar leveranciers. Op advies, bouwtekeningen en soortgelijke diensten wordt geen garantie geleverd.
5. Op door RBZ opgeleverde Diensten en goederen geldt een algemene garantietermijn van 6 maanden na oplevering, tenzij uit de aard van de Diensten en goederen een kortere garantietermijn voortvloeit:
6. De garantietermijn begint te lopen de dag dat het werk door Klant is ontvangen dan wel is (op)geleverd. Indien werk opnieuw wordt geleverd/uitgevoerd, dan blijft de ingangsdatum van de garantietermijn de dag van de eerste (op)levering.
7. De garantie welke RBZ verstrekt, strekt tot vervanging van het product of het opnieuw leveren van het werk of het uitvoeren van reparaties, e.e.a. naar keuze van RBZ.
8. Enig recht op garantie vervalt indien Klant – dan wel een door hem of haar ingeschakelde derde - zonder raadpleging en toestemming van RBZ - aanpassingen heeft gemaakt in het geleverde werk. Indien RBZ een zodanige omstandigheid constateert, heeft zij het recht om de voor dit onderzoek gemaakte kosten aan Klant te factureren.
9. Geen recht op garantie bestaat voor gebreken welke voortvloeien uit onjuist gebruik (door Klant). Recht op garantie bestaat eveneens niet voor gebreken welke niet voortvloeien uit een constructiefout, afwerkingsfout of het gebruik van slecht materiaal/Producten.
10. Opdrachtnemer kan geen beroep op garantie doen indien hij in verzuim en/of gebreke is met zijn (betalings-)verplichtingen jegens RBZ.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. RBZ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Voor alle schade van de Klant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, waarvan haar verzekeraar geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van de RBZ in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
3. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Klant , of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door RBZ, is deze nimmer aansprakelijk.
5. RBZ heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken.
6. RBZ is niet aansprakelijk voor enige schade welke het verhelpen van een ontstopping of een andersoortig mankement kan veroorzaken aan vloeren of goederen van de Klant.


Artikel 8. Juridisch

1. RBZ heeft het recht om bescheiden en/of andere zaken welke hij uit hoofde van de werkzaamheden namens Klant onder haar houdt - dan wel uit hoofde van welke reden dan ook, zolang sprake is van voldoende verband - onder zich te houden in het kader van retentierecht indien Klant - naar het oordeel van RBZ - zijn (financiële) verplichtingen jegens RBZ niet of niet volledig nakomt, een en ander in overeenstemming met en ter uitbereiding van de rechten welke Klant toekomt uit hoofde van artikelen 3:290-296 Burgerlijk Wetboek. RBZ kan het niet uitoefenen indien de Klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld middels een storting van de door RBZ gevorderde betaling onder protest dan wel storting van gelden op een derdengeldenrekening.
3. RBZ behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant geleverde goederen, voor zolang Klant niet, dan wel niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Overdracht van eigendom wordt pas gerealiseerd op het moment dat alle betalingsverplichtingen zijdens Klant zijn voldaan. RBZ is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Klant of diens houder weg te doen halen indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt. Klant verleent reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RBZ of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RBZ zich bevinden en die goederen weg te doen halen.
4. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van RBZ aan haar ter inzage te geven.
5. Klant is gehouden de geleverde maar nog niet door hem betaalde goederen, duidelijk gelabeld te bewaren en op te slaan, zodat geen misverstand van herkomst kan ontstaan en de goederen individualiseerbaar blijven.
6. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, te verwerken in (bouwwerken) noch op enige andere wijze te bezwaren met beperkte rechten of acties te ondernemen welke de eigendomsrechten van RBZ teniet doet gaan, anders dan betaling van de facturen.
7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht RBZ, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen via de kanalen waar Partijen normaliter communiceren.
8. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant ten opzichte van RBZ i.v.m. het verrichten van Diensten door RBZ in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
9. Met betrekking tot de door RBZ vervaardigde en geleverde producten en/of zaken, uitgebrachte adviezen en plannen berust de intellectuele eigendom bij RBZ. De met advisering verband houdende stukken die door de Klant aan RBZ worden afgegeven, blijven eigendom van de Klant.
10. De Klant verbindt zich de door of namens RBZ uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van RBZ, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
11. RBZ en de Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door RBZ of de Klant als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
12. Op alle overeenkomsten tussen RBZ en Klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
13. Indien tussen RBZ en Klant een conflict ontstaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, dan is slechts de Nederlandse rechter bevoegd om daarvan kennis te nemen. Ter zake geschillen die tot de competentie van de rechtbank sector civiel behoren, zal in elk geval de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, mede bevoegd zijn.

 


 • HOOFDKANTOOR:
  Oostpolder 1F
  4413 NN Krabbendijke
  (Zeeland)


 • GESTATIONEERD IN
  - Bergen op Zoom
  - Breda
  - Dordrecht
  - Etten leur
  - Roosendaal
  - Rotterdam
  - Terneuzen
  - Tilburg
  - Waddinxveen
  - Zierikzee

© Copyright 2022 - RBZ Rioolbeheer - Alle rechten voorbehouden. - Siteplattegrond